ОБЩИ УСЛОВИЯ

Пламком ООД полага усилия да осигури поставянето в сайта на възможно най-точна и пълна информация. Въпреки това Пламком ООД не може да гарантира верността на информацията. Пламком ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от посетител на уебсайта и/или трети лица като резултат от използването на сайта и информацията, публикувана на него.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Приемане на условията по настоящото споразумение

Посоченото тук "Споразумение" представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и Пламком ООД. С влизането, разглеждането и/или използването на този Уебсайт ("Сайт") Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да бъдете обвързани с тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни. Пламком ООД не гарантира и не поема отговорност за представената информация в този Сайт относно препоръки, които касаят продукти за каквито и да е приложения. Информацията е предоставена единствено като упътване, което да се използва при обсъждане на решението на дадена задача. Информацията, която се съдържа в този Сайт ("Съдържанието") не трябва да се възприема като пълна и не трябва да се възприема като достатъчна, за да изключва консултация с компетентно лице. В никакъв случай не отказвайте консултация поради прочетен съвет, представен в Сайта. Информацията, достъпна чрез този Сайт, е представена такава, каквато е, без изказана пряка или косвена гаранция. Пламком ООД не дава гаранция за надежността, точността, своевременността, полезността или пълнотата на информацията. Пламком ООД не може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания и загуба на данни. Пламком ООД не отговаря за подновяването на информацията, която се съдържа тук, в случай, че тя остарее в следствие на развитието на техниката.

Авторски права, Лицензи и Ограничения за употреба

Авторските права върху целия материал, представен в Сайта, са притежание на Пламком ООД или на създателя на съответния материал. Освен ако не е посочено изрично, никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, изпращана, препращана под каквато и да е форма и чрез каквото и да е средство, включително, но не ограничено само до електронно, механично, фотокопирно или друго такова, без предварителното писмено разрешение на Пламком ООД или на притежателя на авторските права. Разрешение се дава да се показват, копират, разпространяват и изтеглят материали от този Сайт за лични некомерсиални цели, без да се правят каквито и да е поправки и промени и в съответствие с авторските права и другите бележки, касаещи собствеността на материалите. Това разрешение се отнема автоматично в случай, че бъдат нарушени описаните тук условия. Не е позволено, без изричното знание и разрешение на Пламком ООД, да бъде публикувано огледално копие на Сайта върху друг сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото в България законодателство, ще доведе до нарушаване на Закона за авторското право и запазените търговски марки.

Защита на личните данни - при предоставена от Вас информация за Вашата собствена идентичност

С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на ползването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни. Ние от Пламком ООД защитаваме Вашите лични данни, така както защитаваме нашата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас, за следните цели: да персонализираме достъпа до някои от секциите на Сайта, да отговорим на Вашите въпроси, да събираме Вашите мнения, за да можем да подобрим качеството му. Ние няма да предоставяме на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно информацията предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани по-горе. Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирана промяна или предоставяне, както и към всички останали форми на незаконно посегателство върху личните данни.

Интернет връзки

На този сайт сме създали връзки към други страници в Интернет. За всички тези Интернет връзки важи следното: изрично подчертаваме, че нямаме никакво влияние върху оформлението и съдържанието на тези страници. Затова с настоящото се дистанцираме от съдържанието им и не носим отговорност за тяхното съдържание. Това важи за всички връзки в Сайта на Пламком ООД. По никакъв начин не носим отговорност спрямо Вас или трети страни за директни, индиректни, специфични или други щети, които произтичат от използването на тази страница или на страниците, към които тя има връзки. Изключена е и всяка отговорност за пропуснати ползи, прекратяване на предприятие, загуба на програми или други данни във вашите информационни системи. Това важи също и за случаите, когато изрично ни бъде обърнато внимание за възможността от възникването на такива щети.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информацията, събрана от Пламком ООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Пламком ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, Пламком ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Пламком ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Запитване